Tạo việc làm cho 30.000 lao động nữ

Nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của đề án là tuyên truyền, vận động phụ nữ nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Bên cạnh đó, đề án còn hỗ trợ chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, phát triển kinh tế tập thể, HTX và tăng cường hợp tác quốc tế…

Đề án phấn đấu đến năm 2030 sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 tổ hợp tác được các cấp hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, năng lực quản trị, điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất – kinh doanh của HTX và thành viên, người lao động, hội viên, phụ nữ có nhu cầu.


H.Lê