Quy định mới về cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Trong đó, đáng lưu ý là bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Theo đó, nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận đã được cấp, người bệnh phải tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động (NLĐ) trong cùng một thời gian được 2 chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất. Trường hợp NLĐ khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp một giấy chứng nhận và được giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với bệnh có chế độ cao nhất (quy định mới bổ sung).

Ngoài ra, Thông tư 18/2022/TT-BYT cũng quy định thêm 2 trường hợp trong nguyên tắc cấp giấy chứng nhận là: Trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo Chương trình chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận. Trường hợp NLĐ bị sẩy thai, phá thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì thời gian nghỉ tối đa theo quy định của Luật BHXH nhưng không quá 50 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận. Thông tư 18/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15-2-2023.


A.Chi