Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1-7-2023

 Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023.

Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng từ 01/7/2023 đối với nhóm người lao động này là 9.000.000 đồng. (Hiện nay, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng là 7.450.000 đồng)

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1-7-2023 - Ảnh 1.

Theo khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng.

Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 01/7/2023 đối với nhóm đối tượng này là 108.000.000 đồng. (Hiện nay, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 89.400.000 đồng)

– Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay được quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với nhóm người lao động này như sau:

(Đơn vị: Đồng)

Mức lương tối thiểu vùng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Vùng I

4.680.000

23.400.000

280.800.000

Vùng II

4.160.000

20.800.000

249.600.000

Vùng III

3.640.000

18.200.000

218.400.000

Vùng IV

3.250.000

16.250.000

195.000.000

2. Đối tượng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp


Tin -ảnh: A.Chi