Đề xuất sửa đổi quy định “bất khả kháng” trong Luật Việc làm

Nhiều quy định đã được Bộ LĐ-TB-XH đề xuất sửa đổi, bổ sung trong đó có những quy định mới tạo điều kiện cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) tiếp cận tốt hơn với những hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Đề xuất sửa đổi quy định “bất khả kháng” trong Luật Việc làm  - Ảnh 1.

Một số quy định của Luật Việc làm gây khó khăn cho người lao động lẫn người sử dụng lao động trong việc tiếp cận

 Theo quy định hiện hành, một trong những điều kiện NSDLĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ) là gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 50 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng từ 300 lao động trở xuống và từ 100 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng trên 300 lao động, không kể lao động giao kết hợp đồng lao động với thời hạn dưới 3 tháng.

Những trường hợp được coi là bất khả kháng nêu trên, bao gồm: Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi người sử dụng lao động bị thiệt hại.

Đề xuất sửa đổi quy định “bất khả kháng” trong Luật Việc làm  - Ảnh 2.

Một số quy định của Luật Việc làm gây khó khăn cho người lao động lẫn người sử dụng lao động trong việc tiếp cận

Bộ LĐ-TB-XH cho rằng một trong những nguyên nhân chưa có người sử dụng lao động nào được hưởng chế độ này là do các trường hợp được coi là bất khả kháng theo quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP hiếm khi xảy ra nên NSDLĐ khó tiếp cận và đáp ứng đủ điều kiện hưởng. Vì vậy, tại dự thảo Nghị định, Bộ đề xuất sửa đổi điều kiện trên thành: Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng dưới 200 lao động; từ 50 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng từ 200 đến 1000 lao động; từ 100 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng trên 1000 lao động, không kể lao động giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 1 tháng.

Những trường hợp được coi là bất khả kháng nêu trên, bao gồm: Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi người sử dụng lao động bị thiệt hại; Cơ quan có thẩm quyền xác định về quá trình sản xuất của đơn vị gây ô nhiễm môi trường; Cơ quan có thẩm quyền xác định về quá trình sản xuất của đơn vị làm ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng; Thực hiện chủ trương đã được hoạch định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc phải thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh.