Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở

Bộ Nội vụ vừa có Quyết định 01/QĐ-BNV về Chương trình công tác năm 2023.

Theo đó, Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ trình Chính phủ vào tháng 3.2023.

Trước đó Nghị quyết 69/2022/QH15 Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ sở 2023 lên 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng từ ngày 1.7.2023.

Hiện hành, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, tại Quyết định 01/QĐ-BNV cũng nêu rõ việc: Trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và hoàn thành hệ thống cơ chế, chính sách để chủ động thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhằm đảm bảo đời sống, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

Nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Như vậy, bảng lương của công chức thay đổi theo lương cơ sở như sau:

Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 1.
 Bảng lương công chức loại A3. Ảnh: VGP.
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 2.
 Lương công chức loại A3 nhóm 2. Ảnh: VGP.
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 3.
Bảng lương công chức loại A2 nhóm 1. 
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 4.
Bảng lương công chức loại A2 nhóm 2. Ảnh: VGP. 
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 5.
Bảng lương công chức loại A1. Ảnh: VGP.
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 6.
Bảng lương công chức loại A0. Ảnh: VGP.
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 7.
Công chức loại B. Ảnh: VGP.
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 8.
Lương công chức loại C, nhóm 1. Ảnh: VGP.
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 9.
Lương công chức loại C, nhóm 2. Ảnh: VGP.
Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở - Ảnh 10.


A.Khánh ẢNH: VGP