Người nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2022 tăng

Song nếu tính chung cả năm 2022, lượng hồ sơ nhận trợ cấp lại tăng 7% so với năm 2021. Theo Cục Việc làm, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước tăng do ảnh hưởng hậu đại dịch COVID-19, doanh nghiệp thiếu đơn hàng nên cắt giảm lao động…

Phần lớn người thất nghiệp, nghỉ việc là lao động phổ thông, không muốn mất thời gian cho việc học nghề để tìm việc làm mới, do đó họ quan tâm đến tiền trợ cấp. Trong khi danh mục nghề đào tạo chưa phong phú, lạc hậu nhưng mức phí cao khiến lao động ít có cơ hội lựa chọn.


H.Như