Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề du lịch cho lao động

Cụ thể, người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng được hỗ trợ theo mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng được hỗ trợ theo mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng). Trường hợp khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề du lịch cho lao động - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia một hội thi giỏi nghề năm 2022

Ngoài ra, các DN, tổ chức về du lịch còn được hỗ trợ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị DN và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động nghề du lịch.


Tin-ảnh: N.Huỳnh