Chính sách thôi việc sau khi học nghề với người nghỉ việc do tinh giản biên chế

Chính sách thôi việc sau khi học nghề đối với người nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách thôi việc sau khi đi học nghề đối với người thuộc đối tượng tinh giản biên chế thực như sau:

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

Chính sách thôi việc sau khi học nghề với người nghỉ việc do tinh giản biên chế - Ảnh 1.

– Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng.

Theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Công văn 2538/BHXH-CSXH năm 2015, việc thu BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP căn cứ Danh sách tinh giản biên chế đã được Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ để thực hiện.

Người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và có tuổi đời dưới 45 tuổi, được cơ quan, đơn vị cho đi học nghề trước khi thôi việc thì trong thời gian học nghề được đóng BHXH, BHYT và BHTN (nếu có) tối đa là 06 tháng.

Với quy định trên, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT và BHTN đối với người lao động trong thời gian đi học nghề là tiền lương tháng đang hưởng trước khi đi học nghề, tối đa là 06 tháng.

– Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

– Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

– Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

– Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.