Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hiện hành, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.

Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023 - Ảnh 1.
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023 - Ảnh 2.
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023 - Ảnh 3.
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023 - Ảnh 4.
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023 - Ảnh 5.
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023 - Ảnh 6.
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023 - Ảnh 7.
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023 - Ảnh 8.


A.Chi