Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc, Đảng và Nhà nước cũng thường xuyên thực hiện có hiệu quả chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo. Quán triệt chủ trương của Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo trong công nhân, viên chức, lao động cũng luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm, kỹ năng xử lý các vấn đề dân tộc, tôn giáo trong hoạt động Công đoàn ngày càng được coi trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu vai trò, chức năng của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; kiến thức về thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc; nhận diện và đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật; trao đổi về các nội dung liên quan đến giảm nghèo; một số kỹ năng lãnh đạo cần có đối với cán bộ Công đoàn.


N.Tú