Bảo hiểm xã hội giải quyết hồ sơ hỗ trợ Covid-19 không quá 1 ngày làm việc

Để giải quyết các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

– Phân công lãnh đạo, viên chức chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; xác nhận các Danh sách: Phụ lục I của Mẫu số 02, Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Bảo hiểm xã hội giải quyết hồ sơ hỗ trợ Covid-19 không quá 1 ngày làm việc - Ảnh 1.

– Khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện.

– Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện các chính sách, gửi BHXH Việt Nam (qua email: [email protected]) trước 17 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc và các Bộ, ngành liên quan.


T.Ngôn ẢNH: HOÀNG TRIỀU