Sếp Thắng Lợi hỏi bẫy: Bạn chọn làm 4 ngày/tuần với lương 10 đồng hay 6 ngày/tuần với lương 15 đồng? Ứng viên chọn làm 6 ngày bị loại!

Ông Nguyễn Thanh Quyền – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi Group. “Cơ hội cho ai? – Whose chance? ” tập 8 vừa ghi…

Đọc thêm