Đến tuổi nghỉ hưu nhưng mới đóng BHXH được 12 năm, làm thế nào để nhận lương hưu?

Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể…

Đọc thêm